ZŠ Podbřezí

Aktuality

novinka10358(07.09.2022) Kandidát do školské rady
Kandidátkou do školské rady je paní Martina Králíčková. Důvod ke kandidatuře: Ve Školské radě bych ráda navázala na svoje dosavadní působení zástupce rodičů. Věřím, že je správné, aby se rodiče aktivně zapojovali do diskuze o podobách vzdělávání svých dětí. Přinášeli své podněty a zároveň naslouchali postojům vedení školy. Budoucnost našich dětí je naším společným zájmem. Ráda bych napomohla k otevřené komunikaci mezi zástupci rodičů, školy a jejího zřizovatele.
novinka10315(18.08.2022) Volby do Školské rady
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, v září 2022 končí funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce a ze zákona jsem pověřena organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným Obcí Podbřezí, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období. Harmonogram voleb: Do pátku 2. 9. 2022 15:00 hodin je možné předat návrhy kandidátů do školské rady do poštovní schránky školy nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu zs.podbrezi@centrum.cz. Navržení kandidáti budou vyzváni k podání přihlášky do 6. 9. 2022 Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Dne 7. 9. 2022 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy. Dne 22. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin proběhnou v budově školy v rámci informativního odpoledne VOLBY. Voliči - rodiče/zákonní zástupci žáků - si vyzvednou volební lístek a převzetí potvrdí podpisem na seznamu třídy. Z navržených kandidátů budou tajnou volbou volit do školské rady jednoho zástupce na nové tříleté funkční období. Děkujeme za Vaši aktivní účast. Mgr. Anna Hrčková, ředitelka školy
novinka10302(09.08.2022) Začátek školního roku 2022/2023
ŠKOLNÍ ROK 2022/23 VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAHÁJÍME V BUDOVĚ ŠKOLY VE ČTVRTEK 1. 9. 2022 V 8 HODIN. Zveme rodiny a přátele školy v neděli 4. 9. 2022 v 8 hodin na mši svatou při příležitosti zahájení školního roku do kostela Proměnění Páně v Bílém Újezdě.

Bližší informace k začátku školního roku 2022/2023

S žáky 1. – 5. ročníku se sejdeme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8 hodin. Zveme také rodiče našich nových prvňáčků. Po společném zahájení se děti rozejdou do svých tříd se svými třídními učitelkami. Děti obdrží základní informace a přihlášky do školní jídelny a družiny, které je nutné následující den donést vyplněné do školy. První den skončíme přibližně v 9 hodin, oběd ani družina v tento den nebude.

V pátek 2. 9. mohou děti přijít do ranní družiny od 6:45 hodin. Od 8 hodin budou v jednotlivých třídách probíhat třídnické práce. 1.+2. roč. skončí v 11 hodin, 3. ročník v 11:20, 4.+5. roč. v 11.30, pro všechny žáky je oběd (pokud si ho předem neodhlásí). V pátek bude odpolední družina do 16 hodin.

Od pondělí 5. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu. Ranní družina bude od 6:45, v 7:40 děti přecházejí do svých tříd, vyučování začíná v 8 hodin. V odpolední družině mohou být žáci od oběda do 16 hodin.

Děti také první školní den dostanou seznam kroužků, které budou probíhat od října do konce května. Pokud by někdo z vás měl chuť vést nějaký další zajímavý kroužek, dejte, prosím, vědět v průběhu prvního školního týdne.

Těšíme se na spolupráci s vašimi dětmi i s vámi a přejeme příjemný závěr prázdnin.

Za pedagogický sbor ZŠ Podbřezí Anna Hrčková, ředitelka školy